สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1
Lopburi Primary Educational Service Area Office1

รายชื่อนักเรียนตาม ทร. 14 ที่เข้าเรียน ป.1 ในเขต สพป.ลบ.1

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558