alphabet_e.gif-alphabet_b.gifalphabet_o.gifalphabet_o.gifalphabet_k.gif

รายงานวิจัยของกลุ่มติดตามและประเมินผล
สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 3 ลพบุรี 

anibook_blue.gif  
การอ่านงานวิจัยอิเลกทรอนิกส์นั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย  anibook_blue.gif 

รายงานการวิจัยและส่งเสริมเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
การเผยแพร่ศาสนธรรม
กรณีศึกษาวัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

 ผู้วิจัย :   น.ส.ถมรัตน์  บุญญานิตย์
 ปีที่พิมพ์ :  2547
 จำนวนหน้า : 81 หน้า

  คำนำ - สารบัญ
 
บทที่ 1-2   
 
บทที่ 3- 5
 
ภาคผนวก 

รายงานการติดตามและประเนผลการดำเนิงานทุนสนับสนุนกรศึกษา
สำหรับเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5
เอกสารลำดับที่ 16/2548


 ผู้รายงาน :   น.ส.ถมรัตน์  บุญญานิตย์
 ปีที่พิมพ์ :  2548
 จำนวนหน้า : 79 หน้า

  คำนำ - สารบัญ
 
เนื้อหา
 
ภาคผนวก

รายงานการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความสำเร็จ
ของต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5
เอกสารลำดับที่ 14/2549


ผู้รายงาน :   น.ส.ถมรัตน์  บุญญานิตย์
 ปีที่พิมพ์ :     2549
 จำนวนหน้า : 100 หน้า

  คำนำ - สารบัญ
 
เนื้อหา
 
ภาคผนวก
         aniyellow01_tiltsideways_down.gif ข้อมูลทั่วไป
         aniyellow01_tiltsideways_down.gif ภาพการจัดการเรียนการสอน
         aniyellow01_tiltsideways_down.gif
ภาพผลงานนักเรียน
         aniyellow01_tiltsideways_down.gif
ภาพห้องสมุด 


รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการจัดการศึกษา
เด็กที่มีความต้องการพิเิศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 5
เอกสารลำดับที่ 4/2549


 ผู้วิจัย :   น.ส.สุนีย์  บุญทิม
 ปีที่พิมพ์ :    2549
 จำนวนหน้า : 88 หน้า

 คำนำ - สารบัญ
  เนื้อหา


รายงานการติดตามระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตตรวจราชการที่ 5
เอกสารลำดับที่ 13/2549 ผู้รายงาน :   นายผจญ  มุกดา
 ปีที่พิมพ์ :     2549
 จำนวนหน้า : 75 หน้า

  คำนำ - สารบัญ - เนื้อหา


รายงานการวิจัยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550 เขตตรวจราชการที่ 5
เอกสารลำดับที่ 9/2550


 ผู้วิจัย :   น.ส.สุนีย์ บุญทิม
 ปีที่พิมพ์ :  2550
 จำนวนหน้า : 87 หน้า

 anibilliard_yellow.gif   คำนำ - สารบัญ
 anibilliard_yellow.gif
เนื้อหา


 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2550 เขตตรวจราชการที่ 5
เอกสารลำดับที่ 10/2550

 ผู้รายงาน :  น.ส.สุนีย์ บุญทิม
 ปีที่พิมพ์ :   2550
 จำนวนหน้า : 73 หน้า

 anibilliard_yellow.gif คำนำ - สารบัญ
 anibilliard_yellow.gif
เนื้อหา


รายงานการติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2550
เอกสารลำดับที่ 2/2551

 ผู้รายงาน :  น.ส.ถมรัตน์  บุญญานิตย์
 ปีที่พิมพ์ :   2551
 จำนวนหน้า :  57 หน้า

  คำนำ - สารบัญ
 
เนื้อหา
  
ภาคผนวก

ทางแห่งความสำเร็จกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารลำดับที่  9/2551

 ผู้รายงาน :  น.ส.ถมรัตน์  บุญญานิตย์
 ปีที่พิมพ์ :   2551
 จำนวนหน้า :  35 หน้า

    เนื้อหา 

การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2551 เขตตรวจราชการที่ 2
เอกสารลำดับที่ 18/2551  
 

ผู้รายงาน :  น.ส.สุนีย์ บุญทิม
 ปีที่พิมพ์ :   2551
 จำนวนหน้า : 73 หน้า

  คำนำ - สารบัญ
  เนื้อหา 

การติดตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน เขตตรวจราชการที่ 2
เอกสารลำดับที่ 19/2551
 

ผู้รายงาน :  น.ส.สุนีย์ บุญทิม
 ปีที่พิมพ์ :   2551
 จำนวนหน้า : 32 หน้า

  คำนำ - สารบัญ
  เนื้อหา 

รายงานการติดตามการดำเนิินงาน
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศณษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2551

เอกสารลำดับที่ 20/2551
 

 ผู้รายงาน :  น.ส.ถมรัตน์  บุญญานิตย์
 ปีที่พิมพ์ :   2551
 จำนวนหน้า :  33 หน้า

  คำนำ - สารบัญ
 
เนื้อหา
  
ภาคผนวก

รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2551

เอกสารลำดับที่ 24/2551
 

ผู้รายงาน :  นายผจญ  มุกดา
 ปีที่พิมพ์ :   2551
 จำนวนหน้า :  106 หน้า

  นื้อหา

 3d_basic_back.gif